School

SBO De Piramide is een school voor speciaal basisonderwijs.  Het speciaal basisonderwijs valt niet onder de wet 'speciaal onderwijs',  maar is een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. 

Het verschil tussen het regulier onderwijs en het speciaal basisonderwijs zit vaak op meerdere gebieden. De klassen zijn kleiner dan gebruikelijk en leerkrachten hebben vaak een extra opleiding gevolgd bijvoorbeeld Master Special Educational Needs. Ook werken er vaker klassen-, en onderwijsassistenten op een SBO-school.
Verder vertragen  SBO-scholen, daar waar mogelijk, in het leerstofaanbod. De leerstof wordt uitgesmeerd over een langere periode, waardoor er kleinere stapjes, in de leerstof,  worden gemaakt. Leerlingen krijgen daardoor meer tijd om te oefenen. 

Onze naam
Onze school kreeg bij haar oprichting in 1996 de naam "De Piramide".  Deze naam is niet zomaar gekozen. Wij willen met deze naam duidelijk maken dat een brede, degelijke basis nodig is om de top te bereiken.Onze school kreeg bij haar oprichting in 1996 de naam "De Piramide". Deze naam is niet zomaar gekozen. Wij willen met deze naam duidelijk maken dat een brede, degelijke basis nodig is om de top te bereiken.

Onze visie: "Ieder kind wil leren."
Wij hebben, dan ook, hoge verwachtingen van leerlingen en zullen er alles aan doen om het maximale uit alle onze leerlingen te halen.
Kortom:  "We willen de kansen op succes in de maatschappij vergroten voor alle kinderen van SBO De Piramide door middel van goed onderwijs."

Onze lessen:

 • zijn erop gericht om de basisvaardigheden aan te leren. Dit gebeurt door effectieve methoden, instructiemodellen en effectief leerkrachtgedrag.

 • opbrengstgericht te werken aan Leren leren en sociaal (school) gedrag

 • zijn zo ingericht dat leerlingen de kans krijgen om leerstof (veel) vaker te oefenen.

Onze organisatie:

 • een leeromgeving waarin d.m.v. een gegarandeerd curriculum, alle leerlingen dezelfde leerstof wordt aangeboden

 • is erop gericht om leerlingen succeservaringen te laten opdoen in diverse ateliers.

 • basisvaardigheden toe te passen in diverse ateliers

Onze professionaliteit:

 • leerkrachten die achter het gedrag van leerlingen kijken en aansluiten bij hun onderwijsbehoeften

Onze veranderingen:

 • door continu onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden binnen ons onderwijs, willen wij leerlingen optimaal ondersteunen.

De voorwaarde blijft dat wij door hard werken aan een veilig, voorspelbaar en gestructureerd schoolklimaat waarin wij leerlingen zien zoals zij zijn.

Hoe willen wij dit bereiken?
Het team op de Piramide is betrokken, duidelijk en voorspelbaar naar leerlingen, waardoor er een veilig schoolklimaat ontstaat, waarin leerlingen tot leren komen.

De leerlingen zijn gegroepeerd volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte bij elkaar in de klas zitten.
In onze groepen wordt rust, structuur en veiligheid geboden. De leerkracht blijft gedurende de hele dag bij de groep. 

De leerkrachten zijn de spinnen in het web. Doordat zij op een convergente manier werken, kunnen wij met de hele groep doelen bereiken.  Natuurlijk wordt er ook maatwerk geboden. Dit betekent dat leerlingen met specifiekere onderwijsbehoeften extra ondersteuning kunnen krijgen. Ons motto is dan ook: "Convergent werken waar dat kan, divergent werken waar dit moet."

Op onze school is Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) een belangrijk onderdeel van het programma. Leerkrachten besteden tijd aan sociale vaardigheden en aan sociale weerbaarheid. Binnen de school zijn schoolbreed afspraken gemaakt over sociaal gedrag en Leren leren. Tevens wordt er gewerkt met een SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) methode; Leefstijl.
 
Ook de aandacht voor het Leren leren en sociale (school) gedrag van leerlingen staat op SBO De Piramide hoog in het vaandel. Wij werken dan ook opbrengstgericht aan het ontwikkelen van school- en sociale vaardigheden. Wij beschouwen gedrag als een vak en gaan ervan uit dat leerlingen niet zomaar gewenst gedrag laten zien. Gedrag zal daarom meerdere malen moeten worden geoefend.

Leerlingen maken de meeste kans op een ononderbroken loopbaan in het voortgezet onderwijs als zij de basisvaardigheden: taal, rekenen, lezen en spelling op een voldoende niveau beheersen. In de ochtend staan deze vakken centraal. Leerkrachten bieden de bovenstaande vakken dan aan middels beproefde didactische modellen, waarvan een gepersonaliseerde instructie een belangrijk onderdeel uitmaakt.
 
Op de Piramide wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden:
 1. Aanreiken van basisvaardigheden in Reken- en Taallessen (spelling, (begrijpend) lezen, taal en schrijven)
 2. Werken in ateliers (toegepast lezen en rekenen in ateliers-vorm nl: Kunst -en Cultuuratelier, Kookatelier en Techniekatelier. In de ateliers verbinden wij de basisvaardigheden aan toepassingen.  
 3. Extra voorzieningen: schooltuin, boerderijschool en (culturele) buitenschoolse activiteiten.
Voor meer informatie verijzen wij u naar onderstaande link.  Hiermee is het mogelijk de  schoolgids en ouderkalender te downloaden of in te zien.