Team

Groepsbezetting 2023-2024

Groep 1/ 2 Monique/ Eva

3/ 4 Maaike

4 Esther/ simone

5 Koen/Inge

5/ 6 Pauline/ Fatma

6 Janine/ Jeffrey

7A Anouschka

7B Bea/ Fatma

8A Nora

8B Marcel

 Verder werken bij ons op school:

 Plusleerkracht;  De plusleerkracht , vervangt de leerkracht bij afwezigheid. 

kwaliteit coördinator :  de KC-er verzorgt de leerlingenzorg, analyseert opbrengsten en resultaten en bewaakt kwaliteit van het onderwijs.

●  Leerkracht experts (rekenspecialist, taalspecialist, gedragsspecialist en ICT ) 

  Vakleerkracht gymnastiek: Leerlingen ontvangen twee maal per week gym van een vakdocent

●   Onderwijsassistenten: Onderwijsassistenten ondersteunen leerkrachten door, in kleine groepen, extern instructie te geven. Tevens ondersteuning bij diverse (leer)programma'a zoals Bouw en Bareka.

   Onderwijsondersteunend personeel; conciërge en administratief medewerkster 

   Orthopedagoog / schoolpsycholoog: De orthopedagoog geeft samen met de IB-er/KC-er vorm aan de      leerlingenzorg.

●    Schoolopleider: SBO De Piramide is een academische opleidingsschool

     Directeur. 


Extra voorzieningen

Op onze school willen we alle mogelijkheden van de leerlingen benutten. Dit betekent dat we leerlingen op verschillende manieren ondersteunen, dit kan individueel of in een groepje zijn.

Ondersteuning, die op onze school gegeven wordt is: 

MRT (motorische remedial teaching) 

Logopedie individueel en groepslessen (vanuit een maatschap) 

Fysiotherapie (vanuit een maatschap)  

Individuele ondersteuning (door orthopedagoog, interne begeleider, stagiaires, directie, etc.) 

JBO (jeugdhulp binnen onderwijs): ondersteuning door een externe partner zoals Driestroom of SIZA.   
     
De wijkcoach ; Vanuit wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg is Danielle Boers de vaste contactpersoon    vanuit het sociaal wijkteam voor de school van uw kinderen. Iedere maandagochtend is zij op school aanwezig.