Wat zijn onze pijlers...

Burgerschap op SBO de Piramide

Hieronder vindt u een korte uitleg over de wijze school invulling geeft aan burgerschap.Atelieronderwijs

Op De Piramide verbinden wij basisvaardigheden met het toepassen in de praktijk. Hiervoor zet de school ateliers in. De ateliers zijn: Kookatelier, Kunst en cultuuratelier en techniekatelier.
Doordat leerlingen vaardigheden moeten toepassen, onthouden zij vaak sneller aangeleerde begrippen. Denk hierbij aan afmeten in cc tijdens het koken. Hoe mooi is het als de leerkracht 's ochtends heeft aangeboden dat een liter 100 cc bevat. Begrippen krijgen zo vulling en worden beter onthouden.
Ook de complexiteit van het toepassen van diverse vaardigheden tegelijkertijd maken dat leerlingen sneller leren.

Leren leren en Sociaal gedrag.
Op De Piramide werken wij opbrengstgericht aan gedrag. Wij vinden het als school belangrijk om preventief te werken aan gedrag, zodat iedere leerling zich veilig kan voelen binnen de school. Onze taak is om kinderen kennis op te laten doen en vaardigheden aan te leren, die zij nodig hebben om te kunnen leren en gebruiken in hun leven. De leerlijn Leren leren helpt ons om de juiste doelen aan te bieden, passend bij de leeftijd van de kinderen. Er wordt gewerkt aan taakaanpak, zelfstandig doorwerken, uitgestelde aandacht/hulp vragen, samenwerken en reflectie op werk. Zo werken we tijdens een rekenles bijvoorbeeld aan een doel van zelfstandig werken of taakaanpak. Daarnaast werken we aan sociaal gedrag. Hier valt jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, ervaringen delen, aardig doen en omgaan met ruzie bij. Naast de doelen van de leerlijn gebruiken wij de methode Leefstijl om dit sociale gedrag aan te leren. We meten twee keer per jaar hoe kinderen zich ontwikkelen op het gebied van gedrag en wat er nodig is voor de volgende stap.

Zo werkt men toe naar het gegeven dat leerlingen leren belangstelling te krijgen/hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen.
 
SBO De Piramide wordt bij het voorgeven van deze werkwijze ondersteunt door het CED.

Aanreiken van basisvaardigheden

Rekenen op de Piramide
In de groepen 1 t/m 5 krijgen alle leerlingen de basisvaardigheden van het rekenen aangeboden. Basisvaardigheden zijn :optellen, aftrekken, tafels van vermenigvuldiging, verdelen met hele getallen tot 100. We doen dit met de rekenmethode Wereld in Getallen. Bij deze methode maken we naast de werkboeken ook gebruik van oefensoftware (methode en Rekentuin) en het digibord. Vanaf groep 6 proberen wij de leerstof zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden en uitstroom van onze leerlingen. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden in de leerstof, de zgn Passende Perspectieven.  De Rekenspecialist ondersteunt leerkrachten hierin. Ook verricht de Rekenspecialist, nav leerlingbesprekingen, rekenonderzoeken bij leerlingen waarbij de rekenontwikkeling stagneert.

Taalonderwijs op de Piramide
Op SBO de Piramide gebruiken wij de methode Taalverhaal.nu. Deze methode bevat de volgende onderdelen:
  1. Woordenschat
  2. Woord- en zinsbouw
  3. Stellen
  4. Leesbegrip
  5. Spreken en luisteren.
Woordenschatuitbreiding staat centraal in Taalverhaal.nu. Dit gebeurt via een verhaallijn die als een rode draad door de hele methode loopt in de vorm van creatieve animaties.
Middels deze verhaallijn worden de andere hierboven genoemde domeinen ook aangeboden. 
 
Leesonderwijs op de Piramide
Op SBO de Piramide gebruiken wij de methode De Leesparade. Deze methode bevat de volgende onderdelen: technisch lezen en leespromotie.
Leesparade hanteert bij het technisch lezen een aantal leeswerkvormen die er op gericht zijn een bepaald woordtype (leesmoeilijkheid) gezamenlijk ( in een grote of kleine groep) te oefenen. De vormen zijn:
  1. Voorlezen (leerkracht leest tekst voor)
  2. Fluisterlezen (heel zachtjes meelezen met degene door voorleest)
  3. Koorlezen (gelijktijdig hardop meelezen met de voorlezer)
  4. Racelezen (de woorden die al geoefend zijn, zo snel mogelijk zachtjes lezen)
  5. Duolezen (twee kinderen lezen samen om de beurt een rijtje of een stukje tekst)
Bij de leespromotielessen willen we het plezier bij het lezen vergroten. In een logboek kunnen de kinderen hun eigen ervaringen kwijt over de boeken die zij gelezen hebben. Ook krijgen zij les over allerlei soorten boeken zoals fantasie-, informatie-, spannende-, humoristische boeken enz.
Ook kan het zijn dat er een schrijver centraal wordt gesteld. Leerlingen wordt ook geleerd hoe je een boek kunt kiezen.
 
Eens in de zes weken komt de bibliotheekbus bij de school en krijgen de leerlingen gelegenheid om een boek te kiezen. Iedere dag krijgen de leerlingen gelegenheid om minimaal een kwartier in een eigen gekozen boek te lezen.

Nederlands als tweede taal (NT-2)
Woordenschat onderwijs op SBO De Piramide is haar leerlingen erg belangrijk. Zij hebben immers woorden nodig om de wereld rondom hen heen beter te kunnen begrijpen.  Op SBO De Piramide  is het woordenschat onderwijs verbonden aan de OJW (orientatie op jezelf en de wereld). Door een rijke en talige leeromgeving aan te bieden, van tevoren uit te leggen over welk onderwerp teksten gaan en dit, in onze ateliers te oefenen, willen wij de woordenschat onze leerlingen vergroten.