Ouders

MR, OR en GMR

Even voorstellen: De ouderraad (OR)

De ouderraad ondersteunt het team in de organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen, zoals:
  • Het Sinterklaasfeest
  • Het Kerstfeest
  • Schoolfeesten
  • Afscheidsavond eindgroep
  • Kamp van de eindgroep 
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad een jaarlijkse bijdrage aan de ouders. Het gaat om een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage kunnen de feesten niet worden georganiseerd. Het bedrag kunt u overmaken, ter attentie van Penn. Oudercommissie de Piramide, bankrekeningnummer:

PENN OUDERCOMMIESSIE DE PIRAMIDE ZUID, NL06 INGB 0003 0583 22

De bedragen zijn:
€27,50  voor 1 kind
€37,50  voor 2 kinderen
€50,00  voor 3 kinderen

Mocht u inkomen niet toereikend zijn, dan kunnen de inwoners van de gemeente Arnhem een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze stichting kan een gedeelte mee betalen van de eerdergenoemde bijdrage.

Voor meer informatie aangaande deze bijdrage kunt u contact opnemen met Patricia van Kuijk (di-wo en om de week op vrijdag aanwezig SBO de Piramide)

Voor meer informatie zie onze schoolgids.

de medezeggenschapsraad (MR)
Op elke school is een medezeggenschapsraad  (MR) waarin ouders en leerkrachten van de school in zitten. De MR geeft instemming en advies over allerlei zaken die de school aangaan. De directeur vertegenwoordigt het bestuur in de MR. Op de Piramide zitten 2 leerkrachten en 2 ouders in de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data van de vergaderingen staan op de jaarkalender. Als ouders uit de MR vertrekken, worden er verkiezingen gehouden.

Op dit moment is er een vacature voor de MR
Wilt u bij de MR ?

Bent u een betrokken ouder of wilt u juist meer betrokkenheid bij de Piramide meldt u zich dan aan als MR-lid!

Wat is een MR? 

In de MR (medezeggenschapsraad) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Via de MR hebben ouders en leerkrachten de mogelijkheid om inbreng te hebben op zaken van organisatorische en personele aard.  Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 

Dus...

Lijkt het u leuk om mee te praten en te besluiten over allerlei onderwerpen die met de Piramide en het onderwijs te maken hebben, zo ja dan is de MR misschien iets voor u! 

Wat vragen wij van u?

  • Interesse in schoolbeleid

  • Een kritische houding

  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (1x per 6 weken)

Heeft u belangstelling en/of vragen over deze vacature ? Meldt u zich dan bij meester Koen (groep 6/7) koen.bleeker@floresonderwijs.nl of juf Pauline (groep 5).pauline. essers@floresonderwijs.nl


Even voorstellen: De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met het beleid van de BasisFluvius.
In de GMR worden zaken van bovenschools belang besproken. De GMR kan advies geven en heeft instemmingsrecht. Van elke school is er een ouder en een leerkracht die zitting kunnen nemen in deze raad. Op dit moment is er geen ouder die zitting heeft in de GMR.